CÔNG VĂN VỀ VIỆC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Công văn 2018/SGDĐT-VP về việc khai giảng năm học 2021 - 2022 (không tổ chức dạy học qua môi trường Internet. Tổ chức thực học có học sinh đến trường từ ngày 20/9/2021, lùi thời gian thực học ngày 06/09/2021 sang 20/9/2021so với Khung kế hoạch năm học 2021 - 2022)